ENGLISH ENGLISH  |  LOGOWANIE
ISPU
– szkolna platforma do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych metodą projektu edukacyjnego na wszystkich poziomach edukacyjnych

Metoda projektu nie jest jedną z wielu metod kształcenia,
lecz jest naczelną zasadą dydaktyczną.

William Heard Kilpatrick

ISPU to nowoczesne technologicznie, organizacyjnie i metodycznie narzędzie informatyczne wspomagające pracę wszystkich osób zaangażowanych w realizację szkolnych projektów edukacyjnych.

Umożliwia nauczycielom proste i bezpieczne zarządzanie projektem na wszystkich jego etapach -
od planowania, poprzez realizację i ocenę projektu.
Organizuje i aktywizuje współpracę zdalną uczniów, ułatwia współpracę z wychowawcami i innymi osobami w projekcie.

ZOBACZ: Poradnik Metodyczny

 • etap 1
  PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
 • etap 2
  TEMAT, PROBLEM, CELE I KRYTERIA SUKCESU
 • etap 3
  HARMONOGRAM
 • etap 4
  KRYTERIA OCENY, ZAWARCIE KONTRAKTU
 • etap 5
  REALIZACJA PROJEKTU
 • etap 6
  PREZENTACJA REZULTATÓW
 • etap 7
  PODSUMOWANIE I OCENA PROJEKTU
 • etap
  1
 • etap
  2
 • etap
  3
 • etap
  4
 • etap
  5
 • etap
  6
 • etap
  7

ISPU uwzględnia między innymi:

 • Planowanie i realizacja projektu oraz jego ewaluacja.
 • Realizacja projektu edukacyjnego zgodnie z metodyką i obowiązującym stanem prawnym.
 • Realizacja projektów szkolnych i międzyszkolnych; przedmiotowych i międzyprzedmiotowych; klasowych i międzyklasowych; indywidualnych i grupowych.
 • Podział projektów na podprojekty, pracę uczniów w grupach i podgrupach.
 • Ocenianie kształtujące w projekcie.
 • Włączanie uczniów i innych osób w proces planowania działań w projekcie.
 • Planowanie i monitorowanie rozwoju kompetencji kluczowych.
 • Pracę z uczniami metodą Kształcenia Odwróconego / Wyprzedzającego.
 • Wspólne kreowanie i wartościowanie pomysłów.
 • Udział w grze, w której zespoły uczniowskie są autorami pytań, jako atrakcyjny element uczenia się i utrwalania zdobytej wiedzy.
 • Współużytkowanie informacji i materiałów gromadzonych w Portfoliach uczniowskich.
 • Automatyczne generowanie szkolnej dokumentacji projektu edukacyjnego.
 • Ankietowanie i testowanie.
 • Monitorowanie i raportowanie.
 • Współtworzenie i korzystanie z Biblioteki Materiałów Dydaktycznych.
 • Współtworzenie i korzystanie z Biblioteki Projektów (Biblioteka Dobrych Praktyk).
 • Komunikowanie się użytkowników.
 • Zgodność z urządzeniami mobilnymi.
 • Zgodność z elementami Web 3.0.
Korzyści:
usprawnienie planowania,
realizacji
i ewaluacji
każdego projektu edukacyjnego

Klient - ogólne

 • Zapewnienie zgodności realizowanych zajęć z głównymi elementami metody projektu edukacyjnego.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizowanymi projektami w dowolnej liczbie zespołów, w tym bieżące monitorowanie postępu realizacji projektów.
 • Gromadzenie jednolitej, szczegółowej dokumentacji pojedynczych projektów edukacyjnych.
 • Realizowanie internetowych turniejów wiedzy w formie gry edukacyjnej.
 • Prowadzenie ewaluacji realizowanych działań edukacyjnych.
 • Nie wymaga utrzymywania – dostępny w chmurze za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką.

Nauczyciel

 • kreator tworzenia projektu, który w sposób uporządkowany i metodyczny, proponuje nauczycielowi kolejne kroki postępowania podczas planowania i tworzenia założeń i zadań do projektu;
 • szerokie możliwości definiowania i realizacji projektów różnorodnych organizacyjnie np. projektów międzyszkolnych, interdyscyplinarnych, możliwość dokonania podziału projektu na dowolną liczbę podprojektów oraz ich realizację uwzględniającą zarówno założenia wspólne, jak i odrębność przyjętych założeń dla każdego z podprojektów, itd.;
 • monitorowanie, raportowanie i drukowanie zgromadzonych informacji;
 • automatyczne generowanie dokumentacji projektu w postaci gotowej do wydruku (PDF), możliwość edytowania dokumentacji projektu na potrzeby dokonania ewaluacji projektu;
 • możliwość komunikowania się i współpracy zdalnej z uczniami w projekcie, włączania uczniów i osób współpracujących do procesu planowania projektu, wspomagania pracy indywidualnej i grupowej uczniów, mechanizmy definiowania i grupowego rozwiązywania problemów (zdalne kreowanie i wartościowanie pomysłów) itd.;
 • mechanizmy współpracy zdalnej wszystkich interesariuszy projektu (nauczyciel opiekun, wychowawca, osoby współpracujące w projekcie, szkolny koordynator projektów, dyrekcja szkoły);
 • wyczerpująca definicja zadań w projekcie umożliwiająca nauczycielowi i uczniom m.in. planowanie zadań w czasie, dedykowanie ich osobom indywidualnym i dowolnie określonym grupom, przydzielanie osób współpracujących, dołączenie do opisów zadań dowolnych materiałów pomocniczych i informacji itd.;
 • planowanie konsultacji z uczniami z możliwością przydziału dowolnych uczniów w projekcie, osób współpracujących, dołączenie do opisów konsultacji dowolnych materiałów pomocniczych i informacji itd.;
 • bieżące monitorowanie realizacji zadań i innych efektów pracy uczniów znajdujących się m.in. w portfolio uczniowskim, możliwość wymiany opinii, mechanizmy komentowania, poprawiania, dokonywania akceptacji i oceniania;
 • możliwość wprowadzania własnych zadań nauczyciela;
 • przejrzysta, chronologiczna prezentacja konsultacji i zadań w projekcie, kalendarz prezentujący rozmieszczenie konsultacji i zadań w czasie z podziałem na etapy projektu, widok łącznego przeglądania harmonogramów wszystkich projektów prowadzonych przez nauczyciela; widoki osi rybiej prezentujące zadania własne nauczyciela oraz zadania uczniów, wraz z informacjami o statusie realizacji tych zadań;
 • organizowanie i ułatwianie procesu oceniania kształtującego składającego się na wszystkie kroki podejmowane przez uczniów;
 • dostęp do Biblioteki materiałów dydaktycznych, możliwość gromadzenia i udostępniania innym nauczycielom różnorodnych materiałów metodycznych i dydaktycznych pomocnych przy realizacji projektów, a także korzystania z materiałów opracowanych przez innych nauczycieli w projekcie lub spoza projektu;
 • dostęp do Biblioteki projektów będącej archiwum projektów zrealizowanych i opublikowanych przez innych nauczycieli, możliwość publikowania własnych projektów;
 • elektroniczne testowanie wiedzy oraz ankietowanie uczniów wraz z raportowaniem uzyskiwanych wyników;
 • możliwość organizowania pracy z uczniami metodą kształcenia wyprzedzającego – kształcenia odwróconego (ang. flipped classroom).

Uczeń

 • uzyskanie dostępu do uporządkowanych materiałów edukacyjnych, informacji i instrukcji;
 • zespołowe i indywidualne gromadzenie i bieżący dostęp do informacji i materiałów wytwarzanych przez uczniów w trakcie realizacji projektu (Portfolio uczniowskie);
 • komunikowanie się i współpraca zdalna nad realizacją zadań z nauczycielem, sprzymierzeńcami projektu oraz innymi uczniami w projekcie; możliwość inicjowania współpracy i wspólne rozwiazywanie problemów z użyciem mechanizmu burzy mózgów;
 • mechanizmy aktywizujące uczniów do podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych, prezentowania osiągnięć, oceniania pracy swojej i innych;
 • wprowadzanie własnych zadań do wykonania, współtworzenia harmonogramu uczniowskich zadań do wykonania;
 • kalendarz prezentujący rozmieszczenie konsultacji i zadań w czasie, z podziałem na etapy projektu, dodatkowo umożliwiający również łączne przeglądanie zadań ze wszystkich projektów, w których uczeń bierze udział, widok osi rybiej prezentujący zadania ucznia wraz z informacją o statusie realizacji tych zadań;
 • pogłębianie i utrwalanie wiedzy poprzez możliwość utworzenia pytań i odpowiedzi do Gry, a następnie wzięcie udziału rozgrywce.

Przedstawiciele Klienta / Dyrektorzy szkół

W ISPU uwzględniono między innymi potrzebę bieżącego monitorowania postępów realizacji projektów uczniowskich. Do Państwa dyspozycji możemy oddać dowolną liczbę kont na takie potrzeby.
Konta monitorowania przeznaczone dla Państwa przedstawicieli lub/oraz dyrekcji szkół zaangażowanych w realizację projektów, wyposażone są w automatycznie aktualizowane, odpowiednie zbiorcze raporty postępów projektów uczniowskich danego Klienta (np. w przypadku projektów dowolnej liczby szkół) lub danej szkoły, między innymi z możliwością podglądu (w trybie tylko do odczytu) każdego z nich indywidualnie.

Szkolny Koordynator Projektów / Animator kontraktu

Głównymi obszarami wsparcia Szkolnego koordynatora projektów - w zakresie zarządzania projektami w danej szkole lub Animatora kontraktu - w zakresie zarządzania kontraktem, w którym projekty realizowane są w wielu szkołach, są między innymi:
 • funkcjonalności umożliwiające nadawanie uprawnień kontom, na potrzeby pełnionych w projektach ról,
 • w razie potrzeby, tworzenie wspólnych założeń do wybranych szkół i/lub projektów, możliwość przydzielania wybranym projektom jednakowych przykładowych zadań do wykorzystania przez nauczycieli, udzielanie wsparcia nauczycielom prowadzącym projekty,
 • komunikowanie się z nauczycielami w projektach,
 • monitorowanie postępów realizacji projektów,
 • automatycznie aktualizowane raporty zbiorcze na temat postępu projektów uczniowskich w szkole lub grupie szkół, w zdefiniowanym przez Szkolnego Koordynatora Projektów lub Animatora kontraktu czasie, między innymi z możliwością podglądu każdego z projektów indywidualnie,
 • możliwość drukowania raportów,
 • zbiorcze przeglądanie i drukowanie harmonogramu projektów w kalendarzu projektów,
 • możliwość zbiorczego przeglądania szkolnej dokumentacji projektów, drukowania dokumentacji,
 • dostęp do biblioteki projektów szkoły lub kontraktu.


Szkolny Administrator

Wspiera nauczycieli w organizacji procesów, uprawnień i poprzedzającego rozpoczęcie pracy w ISPU wprowadzenia do niego odpowiednich informacji.
Zadania Szkolnego Administratora może wykonywać w ISPU np. szkolny sekretariat.

Osoby współpracujące w projekcie (Sprzymierzeńcy projektu)

Konta te dedykowane są dla osób wspierających pracę uczniów w projekcie. Mogą to być nauczyciele ze szkoły, np. wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi, pedagog szkolny, bibliotekarz itp. lub osoby z zewnątrz zaproszone do udziału w projekcie, np. w roli eksperta z danej dziedziny, zaangażowani w realizację projektu przedstawiciele władz lokalnych itd.
Dzięki mechanizmom do współpracy użytkownicy tych kont z dowolnego miejsca, aktywnie uczestniczą w projekcie przez cały czas jego trwania, począwszy od planowania projektu, aż do jego ewaluacji.

Obszarami wsparcia dla tych osób są między innymi:
 • zdalne komunikowanie się ze wszystkimi uczestnikami projektu (w projektach szkolnych i międzyszkolnych) oraz wszelkimi osobami spoza projektu, zaproszonymi do jego realizacji;
 • łatwe tworzenie i udostępnianie uczniom własnych materiałów pomocniczych, opracowywania i przydzielania zadań;
 • organizowanie i ułatwianie procesu oceniania kształtującego, składającego się na wszystkie kroki uczniów;
 • zdalne wspieranie i opiniowanie pracy uczniów oraz wzięcie udziału w zespołowym rozwiązywaniu problemów;
 • łatwe przełączanie się między projektami, przeglądanie swoich zadań osobno dla każdego projektu lub łącznie dla wszystkich, w których biorą udział;
 • dostęp do automatycznie generowanej szkolnej dokumentacji projektu edukacyjnego.

Zgodność i standardy

Zgodne z obowiązującym stanem prawnym

ISPU organizuje pracę z uczniami metodą projektu edukacyjnego w zgodzie z obowiązującym prawem oświatowym. Ze względu na swoją kompleksowość, elastyczność funkcjonalną i strukturalną oraz zaawansowanie merytoryczne ISPU może być wykorzystywany na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Zgodne z wytycznymi EFS na lata 2014-2020

Dzięki funkcjonalnościom w zakresie gromadzenia i analizowania odpowiedzi uczniów oraz nadzorowania ich pracy, znajdujących się w wykazie narzędzi TIK MEN, ISPU stało się narzędziem TIK zalecanym do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Dostępne na wszystkich urządzeniach

Ponieważ technologia wykonania ISPU jest oparta o HTML5, system jest zgodny i dostępny przy pomocy przeglądarki internetowej zainstalowanej nie tylko na komputerze stacjonarnym, ale również na tablecie, czy smartfonie.

Planowanie projektu edukacyjnego

KREATOR
projektu

Kreator Projektu Edukacyjnego dostępny w ISPU składa się z 9-ciu, następujących kroków: 

 1. Założenia wstępne.
 2. Temat i etapy projektu.
 3. Opis i cele projektu. 
 4. Planowanie osiągnięć i czynności uczniów.
 5. Osoby w projekcie.
 1. Planowanie konsultacji z uczniami.
 2. Planowanie zadań uczniowskich.
 3. Moje zadania w projekcie.
 4. Planowanie procesu oceniania.

Portfolio uczniowskie

PORTFOLIO

W Portfolio uczniowskim gromadzone są informacje (treści) oraz dowolne dokumenty, realizowane przez uczniów zarówno w ISPU, jak i poza nim (np. prezentacja multimedialna przygotowana w programie do tworzenia prezentacji). Uczniowie indywidualnie lub zespołowo uzupełniają i edytują informacje zamieszczane w Portfolio.

Sprawdziany i Ankietowanie

Nauczyciele mają w ISPU dostęp do modułu zbierania i analizowania odpowiedzi. Mają możliwość zaplanowania oraz utworzenia ankiet, sprawdzianów/testów zawierających wszystkie stosowane rodzaje pytań (zamknięte, otwarte i półotwarte), a w przypadku pytań zamkniętych - możliwość dokonania wyboru spośród następujących rodzajów:

SPRAWDZIANY, TESTY, ANKIETY - EWALUACJA
 • Pytania do rozstrzygnięcia.
 • Pytania pojedynczego wyboru prawidłowej odpowiedzi.
 • Pytania wielokrotnego wyboru prawidłowej odpowiedzi.
 • Pytania z uszeregowaniem odpowiedzi.

Biblioteka Materiałów Dydaktycznych

Biblioteka Materiałów Dydaktycznych

Nauczyciele oraz inne osoby zaproszone do współpracy w projekcie (np. Sprzymierzeńcy projektu) mają w ISPU nieograniczony dostęp do bogatej Biblioteki wartościowych materiałów dydaktycznych. Mają możliwość publikowania w niej własnych materiałów oraz przechowywać w niej materiały do wykorzystania w pracy z uczniami, których nie chcą publikować w Bibliotece Materiałów Dydaktycznych.

Biblioteka Projektów

Biblioteka
Projektów

Zrealizowane (zakończone i zamknięte przez nauczycieli) projekty wraz z powiązanymi z nimi zadaniami oraz dokumentami i materiałami edukacyjnymi, są gromadzone w Bibliotece projektów. W tym repozytorium, z funkcją wyszukiwania, są one dostępne bez ograniczeń dla wszystkich zalogowanych do ISPU nauczycieli i mogą być wykorzystywane, jako przykłady lub inspiracje do własnych działań edukacyjnych.

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Narzędzia komunikacji

Użytkownicy ISPU mogą komunikować się pomiędzy sobą nie tylko poprzez dostępne w ISPU narzędzia, takie jak między innymi burza mózgów, zadania z możliwością asynchronicznej komunikacji pomiędzy uczniami a nauczycielem, czy komentowanie (prowadzenie dyskusji) np. w trakcie realizacji zadań projektowych ale mają również fora dyskusyjne.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

Użytkownicy ISPU mają dostęp do Tablicy ogłoszeń, na której mogą być publikowane przez innych niż uczniowie użytkowników ISPU, dowolne wiadomości przeznaczone dla użytkowników.
Dodatkowo w formie ogłoszeń dostępne są dodatkowe komunikaty i przypomnienia, m.in. o zbliżających się terminach lub czynnościach które powinien wykonać.

Forum Nauczycielskie

FORUM
NAUCZYCIELSKIE

Wszyscy nauczyciele posiadający dostęp do ISPU mogą w sposób nieograniczony korzystać ze wspólnego Forum Nauczycielskiego udostępniającego standardowe funkcjonalności, między innymi takie jak tworzenie wątków i postów.

Do Forum nauczycielskiego nie mają dostępu uczniowie oraz inni niż nauczyciele użytkownicy.

Fora Uczniowskie
(fora grup uczniowskich)

FORUM
UCZNIOWSKIE

Uczniowie w projekcie mają do dyspozycji Forum uczniowskie (forum grupy uczniowskiej), na którym bez ograniczeń ale z poszanowaniem podstawowych zasad netykiety mogą komunikować się z pozostałymi członkami zespołu (grupy projektowej).

Mogą komunikować się tu również z Nauczycielem opiekunem, pozostałymi nauczycielami i innymi osobami zaangażowanymi w działania projektowe (sprzymierzeńcami projektu).
Każda grupa uczniowska otrzymuje swoje indywidualne Forum. Forum grupy uczniowskiej, przy użyciu odpowiednich narzędzi dostępnych w ISPU, moderuje Nauczyciel opiekun.

Chat

CHAT

Do synchronicznej – w czasie rzeczywistym komunikacji użytkowników (danego Kontraktu) przewidziano w ISPU Chat. Jest on dostępny dla uczniów biorących udział w Grze Edukacyjnej oraz wszystkich osób ją obserwujących.

Wewnętrzna i zewnętrzna ewaluacja

EWALUACJA

Na potrzeby realizacji wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji prowadzonych przez Klienta działań, w tym realizowanych programów edukacyjnych, w ISPU mogą być definiowane i prowadzone dowolne działania ewaluacyjne z wykorzystaniem funkcjonalności modułu ankietowania i raportowania, który szczegółowo przedstawiono powyżej.
Zrealizowane przy jego pomocy ankiety są dla Państwa zarówno na bieżąco, jak i po zakończeniu procesu odpowiednio zbiorczo oraz indywidualnie szczegółowo raportowane.

Monitoring i raportowanie

MONITORING
ZADAŃ

Monitorowanie postępów realizacji zadań

Nauczyciel ma w ISPU możliwość monitorowania nie tylko postępów realizacji każdego przydzielonego uczniowi lub uczniom zadania, ale również postępów prac całego zespołu projektowego. W Portfolio uczniowskim, w którym uzyskuje dostęp do treści i dokumentów wytwarzanych przez uczniów. Może je poprawiać, uzupełniać oraz wielokrotnie komentować np. podając odpowiednie uwagi lub sugestie.

MONITORING WIELU SZKÓŁ / GRUP UCZNIOWSKICH

Przedstawiciele Klienta –
monitorowanie postępów projektów

Dowolnie wyznaczone przez Klienta osoby do monitorowania realizowanych w ISPU projektów otrzymują w ISPU dostęp między innymi do:

 • zbiorczych raportów aktualnego stanu zaawansowania realizacji projektów,
 • wyszukiwarki projektów edukacyjnych,
 • indywidualnego przeglądania dowolnie wybranego projektu (w trybie tylko do odczytu).
To nigdy nie było takie
proste!
To nigdy nie było takie
proste!

Automatyczne generowanie szkolnej dokumentacji

Dokumenty projektu generowane są automatycznie w formacie PDF na podstawie treści tworzonych przez nauczycieli i uczniów w trakcie pracy nad projektem.

Rodzaje wydruków (dokumentów projektu) dostępnych w ISPU:

 1. Karta projektu
 2. Scenariusz projektu
 3. Kontrakt z uczniami
 4. Arkusz oceny osiągnięć ucznia w projekcie
 5. Sprawozdanie nauczyciela (z realizacji projektu edukacyjnego)
 6. Sprawozdanie uczniowskie (z realizacji projektu edukacyjnego)
 7. Ocena grupowa (zespołu projektowego)
 8. Ocena indywidualna
 9. Samoocena grupowa (zespołu projektowego)
 10. Samoocena indywidualna

Karta projektu

Treści dokumentu Karta projektu są tworzone w początkowej fazie projektu w ISPU przez nauczyciela oraz zespół uczniowski - przy wsparciu nauczyciela.
Automatycznie wygenerowana z ISPU Karta projektu zawiera między innymi następujące informacje:

 • metryka projektu edukacyjnego - podsumowanie najważniejszych informacji o projekcie uczniowskim,
 • macierz celów praktycznych projektu, kryteriów sukcesu dla każdego celu oraz miejsce na informację nauczyciela o realizacji celów przez zespół projektowy, uzupełnioną po zakończeniu realizacji projektu
 • szczegółowy harmonogram realizacji projektu zawierający m.in. informacje o przydziałach zadań do wykonania przez poszczególnych uczniów, pomocnych w ich realizacji źródłach informacji, materiałach i zasobach oraz osobach wspomagających wykonanie zadań,
 • harmonogram i tematykę konsultacji z uczniami,
 • szczegółowe informacje o prezentacji rezultatów projektu.

Scenariusz projektu

Obszerny i szczegółowy Scenariusz projektu w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • metryka projektu edukacyjnego,
 • realizowane w projekcie przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe treści nauczania z uwzględnieniem podziału na treści wynikające z podstawy programowej oraz treści ponadprogramowe,
 • opis i uzasadnienie realizacji projektu,
 • cele edukacyjne projektu,
 • wybrane zadania szkoły realizowane w projekcie,
 • główne kompetencje Unii Europejskiej rozwijane podczas pracy z uczniami,
 • spodziewane efekty końcowe projektu,
 • macierz informacji o planowanych osiągnięciach i czynnościach uczniów na każdym etapie realizacji projektu,
 • harmonogram zadań uczniowskich,
 • zaplanowane kryteria i terminy oceny indywidualnej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej,
 • zaplanowane kryteria i terminy oceny grupowej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej,
 • zaplanowane kryteria i terminy uczniowskiej samooceny indywidualnej dla każdego etapu projektu oraz samooceny końcowej,
 • zaplanowane kryteria i terminy uczniowskiej samooceny, grupowej dla każdego etapu projektu oraz samooceny końcowej zespołu projektowego.

Kontrakt z uczniami

Treści dokumentu Kontrakt z uczniami są tworzone w początkowej fazie projektu w ISPU przez nauczyciela oraz zespół uczniowski przy wsparciu nauczyciela. Automatycznie wygenerowany Kontrakt z uczniami zawiera między innymi następujące informacje:
 • macierz celów praktycznych projektu oraz kryteriów sukcesu dla każdego celu,
 • szczegółowy harmonogram realizacji projektu zawierający m.in. informacje o przydziałach zadań do wykonania przez poszczególnych uczniów, pomocnych w ich realizacji źródłach informacji, materiałach i zasobach oraz osobach wspomagających wykonanie zadań,
 • harmonogram i tematykę konsultacji z uczniami,
 • szczegółowe informacje o prezentacji rezultatów projektu,
 • kryteria oceny indywidualnej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej,
 • kryteria oceny grupowej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej,
 • kryteria uczniowskiej samooceny indywidualnej dla każdego etapu projektu oraz samooceny końcowej,
 • kryteria uczniowskiej samooceny grupowej dla każdego etapu projektu oraz samooceny końcowej zespołu projektowego,
 • metryka projektu edukacyjnego.

Arkusz oceny osiągnięć ucznia w projekcie
szkolna dokumentacja uczniowskiego projektu edukacyjnego / dokument nauczyciela

Dokument nauczyciela Arkusz oceny osiągnięć ucznia w projekcie zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie generowana lista planowanych osiągnięć uczniowskich na każdym etapie realizacji projektu, z miejscem na wprowadzenie po zakończeniu projektu informacji zwrotnej na temat stopnia ich realizacji przez ocenianego ucznia,
 • metryka projektu edukacyjnego.

Sprawozdanie nauczycielskie

Dokument Sprawozdanie nauczyciela w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie wygenerowana lista wszystkich założeń projektu takich jak: cele edukacyjne projektu, realizowane zadania szkoły, rozwijane kompetencje uczniowskie itd. wraz z miejscem na informację zwrotną o stopniu ich realizacji,
 • automatycznie wygenerowana lista konsultacji z uczniami wraz z miejscem na informację zwrotną o ich realizacji,
 • miejsce na refleksje nauczyciela po zakończeniu projektu,
 • metryka projektu edukacyjnego.


Sprawozdanie uczniowskie

Dokument Sprawozdanie uczniowskie w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie wygenerowana macierz celów praktycznych projektu oraz kryteriów sukcesu dla każdego celu wraz z miejscem na informację zwrotną o ich realizacji,
 • automatycznie wygenerowany szczegółowy harmonogram realizacji projektu zawierający m.in. informacje o przydziałach zadań do wykonania wraz z miejscem na informację zwrotną o ich realizacji,
 • miejsce na refleksje uczniów po zakończeniu projektu,
 • metryka projektu edukacyjnego.

Ocena grupowa (zespołu projektowego)

Dokument Ocena grupowa w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie wygenerowana macierz kryteriów oceny grupowej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej wraz z miejscem na ocenę nauczyciela (opisowa, punktowa itp.),
 • metryka projektu edukacyjnego.


Ocena indywidualna

Indywidualny dla każdego ucznia dokument Ocena indywidualna w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie wygenerowana macierz kryteriów oceny indywidualnej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej wraz z miejscem na ocenę nauczyciela (opisowa, punktowa itp.)metryka projektu edukacyjnego,
 • metryka projektu edukacyjnego.

Samoocena grupowa (zespołu projektowego)

Dokument Samoocena grupowa w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie wygenerowana macierz kryteriów oceny grupowej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej wraz z miejscem na samoocenę zespołu uczniowskiego,
 • metryka projektu edukacyjnego.


Samoocena indywidualna

Indywidualny dla każdego ucznia dokument Samoocena indywidualna w ISPU zawiera między innymi następujące informacje:
 • automatycznie wygenerowana macierz kryteriów oceny indywidualnej dla każdego etapu projektu oraz oceny końcowej wraz z miejscem na samoocenę ucznia,
 • metryka projektu edukacyjnego.

OFERTA DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I SZKÓŁ

Dostęp szkoły do ISPU.pl w chmurze Szkolne Projekty

CENNIK*

kwartalnie
3 miesiące
rocznie
12 miesięcy
szkoła do 300 użytkowników 5 000 zł 15 000 zł
bez limitu liczby użytkowników 9 000 zł 27 000 zł

* Ceny netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.


Zakup platformy przeznaczonej do chmury 
szkoły / organu prowadzącego lub chmury Szkolne Projekty — bezterminowa, bez limitu liczby użytkowników, niewyłączna licencja na platformę.
Poniżej podane ceny uwzględniają zakup platformy wraz z jej instalacją i konfiguracją.

ZAKUP NA WŁASNOŚĆ

CENNIK*

1 szkoła — 50 000 zł
2 - 4 szkoły — 100 000 zł
5 i więcej szkół — prosimy o kontakt

* Ceny netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

INTEGRACJA
W ramach dodatkowej usługi oferujemy integrację platformy z systemami zarządzania szkołą, np. dziennik elektroniczny (cena do uzgodnienia).

SZKOLENIA
Oferujemy również szkolenia w zakresie przygotowania (doskonalenia) nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem platformy Projekty Uczniowskie (cena do uzgodnienia).


Szkolna chmura
— wybudowanie i oddanie chmury do bezterminowego użytku (na własność Klienta) lub udostępnienie Klientowi chmury Szkolne Projekty

Aby uzyskać więcej informacji o chmurze lub uzyskać ofertę cenową dostosowaną do Państwa potrzeb, w tym liczby użytkowników, uprzejmie prosimy o kontakt.


Informacje zawarte w serwisie SzkolneProjekty.pl, w tym podane ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego a cennik publikowany jest jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Oferta promocyjna na dostęp do ISPU – Internetowy System Projektów Uczniowskich jest nieograniczona terytorialnie ale jest ograniczona w czasie. Ponadto zastrzegamy sobie zarówno prawo wcześniejszego jej zakończenia, jak i dowolnego modyfikowania oferty cenowej i wszelkich warunków świadczenia usługi bez podania przyczyny jak i informowania klientów inaczej niż za pomocą niniejszego serwisu internetowego. Oferta promocyjna może być zarówno przedłużana, jak i odwołana.

Skontaktuj się z nami

WiedzaTech spółka z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 48

e-mail: biuro@wiedzatech.pl
www.WiedzaTech.pl

Copyright © 2017 WiedzaTech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Skontaktuj się z nami

WiedzaTech spółka z o.o.
Nowoczesne Rozwiązania Edukacyjne
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 48

E: biuro@wiedzatech.pl
www.WiedzaTech.pl

Copyright © 2017 WiedzaTech Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.


ENGLISH